idea the best ideas for your home

Енергийна Ефективност /ЕЕ/

Енергийна Ефективност

„Елит-КНС” ЕООД , със своите висококвалифицирани проектанти, експерти и консултанти, извършва цялостната гама от специализирани дейности, свързани с енергийната ефективност на сградите, в съответствие с националното законодателство и всички необходими нормативни изисквания в тази област.
Енергийна Ефективност


Във връзка с новите наредби (
Наредба № 5 ,Наредба № РД-16-1057 ,Наредба № РД-16-1058) всички сгради със застроена площ над 1000 кв.м. са задължени да имат енергиен сертификат. Обследването и сертифицирането на сградите се извършва от лица, които имат необходимите технически средства, познания и квалификация и са регистрирани в Агенцията по енергийна ефективност.
Фирма „Елит-КНС”  ЕООД е регистрирана в Агенцията по енергийна ефективност и притежава удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност , издаване на енергиен сертификат (енергиен паспорт).

Изготвяне на технически и работни проекти по част „Енергийна Ефективност”

altИзготвяне на технически и работни проекти, като задължителна самостоятелна част към всеки инвестиционен проект за сграда, съответстващи на изискванията за издаване на "Енергиен паспорт" на сградите.

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по част „Енергийна Ефективност”

alt
Оценката за съответствие на инвестиционен проект се извършва съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.

Изготвяне на енергийни паспорти на сгради

alt
Изготвяне на енергийни паспорти след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, като част от техническия паспорт на сградата, на база на който се издава разрешение за ползване на обекта.

Сертифициране на сгради по Енергийна Ефективност

alt
Изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на енергийните характеристики на сградата в сертификат, с цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление .Сертификат за енергийните характеристики за съществуващи сгради по реда на Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради .

Обследване на сгради по Енергийна Ефективност

alt
Обследването за енергийна ефективност на сгради ,вкл.:
• идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
• разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
• технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
• оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в сгради

Извършване на задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация веднъж на всеки:
• три години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW включително;
• две години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
• четири години - за котлите на природен газ с номинална мощност над 100kW.

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради

Проверка и задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация в сгради,вкл:
• идентификация на инсталациите;
• визуална проверка на инсталациите;
• оценка на поддръжката на инсталациите;
• оценка на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране;
• оценка на енергийните характеристики на инсталациите;
• съставяне на доклад за резултатите от проверката.

Приблизително ориентировъчни цени

Вид дейност по Енергийна Ефективност Приблизителна цена (лв./м2)
1 Изготвяне на технически и работни проекти по част  „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 0.80
2 Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 0.30
3 Изготвяне на енергийни паспорти 0.40
4 Обследване и сертифициране на сгради по част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 1.40
5 Проверка за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на водогрейни котли в сгради след запознаване със заданието за конкретната отоплителна инсталация
6 Проверка за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на климатични инсталации в сгради след запознаване със заданието за конкретната отоплителна инсталация

Във връзка с новите наредби (№ 5 , № РД-16-1057 , № РД-16-1058) всички сгради със застроена площ над 1000 кв.м. са задължени да имат енергиен сертификат. Обследването и сертифицирането на сградите се извършва от лица, които имат необходимите технически средства, познания и квалификация и са регистрирани в Агенцията по енергийна ефективност.

Фирма „Елит-КНС” ЕООД е регистрирана в Агенцията по енергийна ефективност и притежава удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност , издаване на енергиен сертификат ( енергиен паспорт ).

Предлагаме напълно конкурентни цени и можем да дадем изгодна оферта .За да разберете повече за нас и за услугите ни моля свържете с нас на посочените телефони за контакти или е-майл.

Цените са ориентировъчни за обекти с РЗП над 2500 м2